Avtalevilkår

Avtalevilkår

1. Partene 

Mobilt minilager AS (Utleier) leier ut lagringscontainere til enkeltpersoner og bedrifter. Containerne kan benyttes til å lagre det meste da det er ventilering og god luftsirkulasjon i disse.

2. Bruk av leieobjekt 

Lagerobjektet kan bare benyttes til lagring av løsøregjenstander. Det kan ikke under noen omstendighet benyttes som oppholdsrom, hverken for mennesker, dyr eller andre levende organismer. Det kan ikke lagres gjenstander, stoffer eller annet som sammen med andre, eller hver for seg, kan representere fare for Leieobjekt, lagringscontainer, liv eller helse.

Det kan heller ikke lagres gjenstander, stoffer eller annet som er forbudt ved lov eller som krever særskilte tillatelse fra relevant myndighet. Som eksempel nevnes sprengstoff, våpen, løsøregjenstander som er fravendt rettmessig eier, narkotika osv.

Dersom det oppbevares hvitevarer som f eks fryser/ kjøleskap o.a. som har beholdning med kjølevæske el.l. skal væsken være tappet ut før plassering av hvitevaren i Leieobjektet. Det er ikke adgang til fremleie av Leieobjektet og leietaker må på ingen måte flytte lagringscontaineren til annet sted.

3. Avlåsning og forsikring 

Ved start av leieforholdet låner leietaker hengelås av utleier, og mottar dette normalt av sjåfør ved adkomst. Alternativt kan vi legge låsen inne på gulvet i lagringscontaineren slik at leietaker lett kan finne den frem. Dette for å sikre at riktig Forsikringsgodkjent (FG) hengelås benyttes.

Utleier står ikke ansvarlig for de lagrede tingene, og leietaker må selv forsikre innhold gjennom eget forsikringsselskap. Dette gjelder både tyveri og andre skader i container som kan oppstå. Kort oppsummert, Utleier stiller container til disposisjon som Leietaker disponerer og forsikrer på eget ansvar.

Hvis Leietaker av en eller annen grunn ønsker frakt av container med lagrede innhold i container, så fraskriver Utleier seg et hvert ansvar i forhold til eventuelle skader som kan oppstå under transport. Det er derfor viktig at Leietaker selv sikrer gods og eiendeler inni container på en forsvarlig måte før frakt av container. 

4. Ansvar 

Dersom Leietaker påfører lagringscontaineren skade skal Leietaker melde uoppfordret fra om dette til Utleier. Utleier forbeholder seg retten til å reparere slike skader for Leietakers regning, men kan også sette en frist for innen når

Leietaker skal ha besørget skaden utbedret på faglig forsvarlig måte. Utleier kan sette en rimelig frist for slik utbedring. Utleier er ikke ansvarlig for de lagrede gjenstander, eller dersom disse blir skadet som følge av brann, naturskade, innbrudd eller andre forhold.

5. Leieforholdet start og opphør

Leien starter og opphører i samsvar med partenes avtale. Minimum leieperiode er en måned. Dersom Leietaker misligholder sine plikter har Utleier ensidig rett til å bringe leieforholdet til opphør. Innbetalt leie blir i så fall ikke refundert.

Ved opphør av leieforholdet plikter Leietaker å rydde og tømme Leieobjektet slik at lagringscontainer er klar for å bli hentet. Dersom Leietaker ikke rydder og tømmer Leieobjektet i samsvar med denne bestemmelsen kan Utleier rydde og tømme lokalene. Utleier vil da ta seg betalt for dette arbeidet ut i fra medgått tid.

6. Betaling og sikkerhet

Før leieforholdet begynner skal Leietaker innbetale første måned forskuddsvis. Deretter forskuddsbetaler leietaker ut i fra tilsendt faktura på e-post hver måned inntil avtale sies opp.

Før Leieforholdet starter må Leietaker fylle ut bestillingsskjema på internettsiden til utleier, og alle rubrikker på denne må være utfylt i tillegg til at avtalevilkår aksepteres. Lagerleien kan reguleres årlig jfr. konsumprisindeks for eksisterende kunder eller andre eksterne faktorer som gjør at pris må endres.

7. Panterett

Utleier har panterett i samtlige gjenstander som Leietaker har lagret i Leieobjektet i forhold til forfalt leie og leie som ikke er betalt, kostnader til rydding/ vask eller annet som Leietaker er ansvarlig for, jfr panteloven § 3-2. Ved Leietakers mislighold kan Utleier låse seg inn i Leieobjektet, fjerne samtlige gjenstander og oppbevare disse på et dertil egnet sted og tilbakeholde disse til Leietaker har gjort opp sitt utstående. Samtlige kostnader som Utleier påføres i denne forbindelse er dekningsberettiget i de tilbakeholdne gjenstander.

Utleier har rett til å selge gjenstandene dersom ikke Leietaker gjør opp for seg innen en periode på en måned fra skriftlig påkrav. Som skriftlig menes i denne forbindelse e-post, SMS og brev.

8. Mislighold og tvangsfraskrivelse 

Ved forsinket betaling vil Utleier sende påminnelse. Ved yttligere forsinkelser sender Utleier ut nok en påminnelse på det ubetalte. Deretter sendes saken til inkasso. Utleier kan i tillegg beregne forfallsrente etter forsinkelsesrenteloven fra og med forfall og frem til betaling skjer. Dersom Leietaker vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtale kan Utleier heve avtalen og låse av containeren inntil videre. Hevning kan først skje etter at Leietaker har fått en frist på 14 dager til å rette forholdet.

Dersom utleier låser container så vil denne være avlåst frem til betaling foreligger. Ved å tiltre leien etter denne avtale aksepterer Leietaker at Utleier kan iverksette tvangsfravikelse uten søksmål dersom leien ikke betales ved forfall og deretter misligholder en ytterligere betalingsfrist på 14 dager. Tilsvarende gjelder dersom ikke Leieobjektet fraflyttes i samsvar med disse vilkår og senest 14 dager etter fraflyttingsvarsel er sendt. Leier plikter å erstatte Utleier ethvert tap Utleier måtte bli påført som følge av Leietakers mislighold, herunder leietap, rydding, bortkjøring. For slikt tap har Utleier håndpanterett i Leietakers eiendeler oppbevart i Leieobjektet, jfr punkt 9. Det vises i denne forbindelse til tvangsfullbyrdelsesloven kap 4, 8 og 13.

9. Utkjøring av lagringscontainer 

Ved utkjøring av lagringscontainer så tar Utleier forbehold om føre og sikkerheten rundt dette. Utleier forbeholder seg retten til å trekke seg fra bestilling hvis det viser seg å være uforsvarlig i forhold til sikkerhet. Med dette menes for trangt, for bratt, for glatt, eller at det rett og slett ikke er forsvarlig å frakte lagringscontainer til ønsket adresse.